کدهای USSD

کدهای USSD
شماره کد USSD بانک آینده #745*
شماره کد USSD بانک انصار #763* 
شماره کد USSD بانک پارسیان (پککو) #708* 
شماره کد USSD بانک پاسارگاد (امپاد) #720* 
شماره کد USSD بانک حکمت #765* 
شماره کد USSD بانک رفاه کارگران #729*
شماره کد USSD بانک سینا #727* 
شماره کد USSD بانک شهر #787* 
شماره کد USSD بانک صادرات #719* 
شماره کد USSD بانک صنعت و معدن #711*
شماره کد USSD بانک کشاورزی #730*
شماره کد USSD بانک گردشگری #764*
شماره کد USSD بانک مسکن #737*  و #714*
شماره کد USSD بانک ملت (به پرداخت) #712* 
شماره کد USSD بانک ملی #717* 
شماره کد USSD پست بانک #747* 
شماره کد USSD آپ (پرشین سوییچ) #733* 
شماره کد USSD جیرینگ #123* 
شماره کد USSD باجه ایرانسل #100* 
شماره کد USSD همراه 24 #724* (پرداخت الکترونیک سامان) 
شماره کد USSD مبنا کارت آریا #770* 
شماره کد USSD موسسه کوثر #744*
شماره کد USSD پرداخت نوین آرین #780* 
شماره گیری کد #26201* با موبایل‌تان بازی‌های رایگان از طریق کدهای USSD انجام دهید.
کمک نقدی به برنامه جهانی‌ غذا از طریق کد #365*724*
خرید موبایلی بلیت سینما #3030*720*
سامانه خدمات شهردای تهران روی تلفن همراه از طریق کد #137*
پرداخت موبایلی حق بیمه کارفرمایان با شماره گیری کد #713*724* 
شماره کد USSD نوترینو شو(همراه اول)  #100*
شماره کد USSD شارژ همراه اول #1*